۸.۵.۹۸

اگر بفهمی نمیتوانی‌ توصیف کنی‌، اگر توصیف کنی‌، نفهمیدی


در سکوت مطلق شبانه، وقتیکه حواس انسان آرام گرفته است، روحی‌ جاویدان، بزبانی‌ بینام با انسان از اندیشه‌هایی سخن میگوید که میفهمی ولی‌ نمیتوانی‌ وصف کنی‌.

هیچ نظری موجود نیست: