۲۴.۴.۹۸

مانند یک ساعت از کار افتاده‌ که همیشه همانوقت را نشان میدهد.


در واقع اگر خوب بنگری - این دنیا یکروز بیشتر نیست، همین یکروز است که همیشه تکرار می‌‌شود، صبح آنرا بما میدهند و شب از ما پس می‌‌گیرند.

هیچ نظری موجود نیست: