۲۹.۲.۹۸

مسابقه انتخاب آهنگ اروپا- Eurovision Top Shit


دیشب جشن "فگِ لو ها" در اسرائیل برگزار شد. این جشن که ویژه هرچی‌ همجنسباز، دو جنسی‌، منحرف جنسی‌ و عقبمانده‌های جسمی‌ و فکریست، بنام مسابقه ترانه اروپا هرساله در ماه ۵ میلادی برگزار میشود. و چون اسرائیل صاحب پول‌های اروپا و آمریکا است، هرچند که از نظر جغرافیایی در مکانی که امروزه اروپا خوانده میشود، قرار ندارد، ولی‌ همچنان در این جشن شرکت میجوید.سرزمین آذربادهگان هم که در زمان جنگ جهانی‌ دوم از ایران جدا شده است، بدلیل قرار گرفتن آن در محدوده نفتی‌ آب‌های خزر، و بردن دو درصد از نفت این منطقه( باقیش را روس‌ها و اروپایی‌ها میبرند، البته سهم رئیس دزدا "آمریکا" را هم میدهند.) و به لفت و لیس‌ رسیدن (از صدقه سر اموال ملت ایران) و برای اینکه مبادا موی دماغ دزدا بشود، ایشان را هم در این مسابقه مضحک شرکت داده و سرش را گل میمالند. از آنطرف انگلیس هم رفقاش را -مطابق معمول که هرجا خودش باشد- آورده و استرالیا هم چند سالی‌ است در این مسابقه شرکت می‌کند. احتمالا در آینده افریقای جنوبی، کانادا و هنگکنک هم در لیست قرار خواهند گرفت. قرار است آمریکا هم بزودی به این جشن بپیوندد، چرا که همجنسگرا‌ها و دو جنسی‌‌های امریکایی که سر به ده‌ها میلیون میزنند، بعدم حضور خود در این جشن معترض شده ا‌ند.این مسابقه که از پیش آنچنان مسخره و احمقانه جا افتاده که به آن لقب "انتخاب تخمی‌ترین آهنگ اروپا" را داده ا‌ند، دیشب مزین بقدم یک زن چاقِ ، قد کوتاهِ ، پیرِ ، چندشی که یک چشمش را هم مطابق دزدان دریایی انگلیسی‌ و فرانسوی، بسته بود (و فقط پایِ چلاق چوبی آنان را کم داشت) گشته و مسخره بودنش ده برابر شد. زنِ چاق بروی صحنه رفت و تحت عنوان "مادونا" ستاره آهنگ‌های کوچه بازار امریکایی با صدائی که از صدای عمه من خشدارتر، لرزانتر، خارجتر و نارساتر بود آهنگ معروف خود را بلجن کشید و به تاریخ و کارنامه کاری و شهرت خود لگدی ترکی‌ نثار نمود. و دل عده زیادی را بهم زده و باعث اسهال و استفراغ گشت.

طبق معمول هرساله، ترانه‌ای "از پیش قرار دادی" برنده شد و هلند با مدال طلایی که نقش آلت یک همجنسگرا بر روی آن کنده کاری شده بود، بخانه بازگشت.

از نکات قابل ذکر این شبِ کسالت آور،
-طولانی بودن آن،
-عدم توانایی اسراییلی‌ها در شمارش آرا در زمان تعین شده،
-و نشان دادن پرچم "پلستینی‌های تروریست" بمنظور خودنمائی، مطرح گشتن و معروف شدن" توسط گروه خوانندهگان ایسلندی که از همه مسخره تر بر روی صحنه رفتند - را میتوان نام برد.هیچ نظری موجود نیست: