۴.۲.۹۸

چه جوریه؟ چند چنده؟مگر میشود برای توجیه کشتار بی‌رحمانه، سبعانه و گروهی مسلمانان جهان در هرکجا که دستشان برسد، مسیحیان جهان را اینجا و آنجا، بکشند؟
بله میشود. چرا که از هر طرف کشته شود بسود آن یکیست!