۱۳.۱۲.۹۷

شعر برگزیده خالیگوزاری شعبه بی‌ بی‌ سی‌ موسوم به فارس! بازنشر


شعر برگزیده خبرگزاری فارس وابسته به بی‌ بی‌ سی‌ در راستای توصیف پیامبران! خالیگوزاری که یکبار برای نمونه و وقتی‌ خودش نشئه تریاک بود، در وصف تریاک- این معشوقه ۲ قرنی غربی ها- راست گفت!!این به اصطلاح شعر که بیشتر به هذیان گویی یک تریاکی جفا دیده شبیه است تا شعر، ۵ سال پیش در سایت فارس منتشر و حذف شد.

آه از دمی که حقه وافور ما شکست
کروبیان زغصه گزیدند پشت دست
آدم کشید یک دو سه بستی چو در بهشت
شد توبه اش قبول ز عصیان خویش دست
نوح نبی اگر دوسه بستی نمیکشید
برکشتی نجات ز طوفان نمینشست
زردشت داشت نام و نشان از پیامبران
زیرا که داشت آتش وافور روی دست
چوب صلیب به دسته وافور گر نبود
عیسی از آن به چرخ چهارم نمیگذشت
احمد کشید یک دو سه بستی و به عرش رفت
با دست دوست در شب معراج عهد بست
در جنگ بدر یک دو سه بستی علی کشید
آن شد سبب که پشت همه کافران شکست
در کربلا حسین علی داد نشئه داد
چسباند و هی کشید و ز بست بست روی بست
مقصود جذبه احدیت بود ز این
"مفتون" نه این عصاره مفلوک زشت و پست!!

سلمان رشدی کجایی که رو دستت زدند، ولی‌ تو کجا و این کجا!! تو در مقابل این توهین خالیگوزاری فارس، عین تقدس و احترامی!

ساعتی پس از انتشار خبر توهین سخیف خبرگزاری فارس به پیامبران و ائمه، این خبرگزاری مطلب مذکور را از روی وب‌سایت خود حذف کرد.
نخیزد دشمنی الا ز هذیان
تو هذیان بر زبان خود مگردان .