۲۶.۱۲.۹۷

بگشای خدایا که گشاینده توئ


من دست بهیچ دستگیری ندهم 
کایشان همه فانی ا‌ند و پاینده توئ.