۲۸.۱۲.۹۷

نوروز پیروز


چون لاله به نوروز قدح گیر بدست
با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست
می نوش بخرمی که این چرخ کهن
ناگاه ترا چو خاک گرداند پست.

همه ساله بخت تو پیروز باد
همه روزگار تو نوروز باد.Hayedeh - Ravi هٔایده ـ راوی ، نوروز ۱۳۶۳