۱۶.۱۲.۹۷

آن خدایی که خالق بشرست، مهربانتر ز مادر و پدرست , نوروز پیروزHayedeh - Avaz-e Tanhaei هایده - آواز تنهایی