۲۶.۱۲.۹۷

درازِ ، دراز دستِ ، دراز زبانِ ، دراز روِ ، دراز کرواتِ ، کوتاه فکردورِ احمق‌ها میبایستی دیوار کشید!