۴.۱.۹۸

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

نقشه ایران در آسیا در زمان جنگ جهانی‌ اول که از نروژ تا کره شمالی کشیده شده بود. آمریکا و آفریقا هم تحت حمایت امپراطوری پارس‌ها میبود.

صحرای عربستان پیش از فتنه ۱۳۵۷ و پس از آن.

پس از اشغال ایران توسط غربی‌ها در سال ۱۳۵۷، نفت خلیج پارس به رایگان بطرف اروپا و آمریکا سرازیر شد و گوشه کوچکی از آنرا هم به نوکران و تروریست‌های عرب و ترک غربی دادند تا با قتل و اعدام و کشتار و زندان و شکنجه و تجاوز -ایرانیها را در اسارت نگاه دارند. هرگاه این نوکران کم آوردند غربی‌ها با پیشرفته‌ترین تجهیزات سرکوب بکمک آنها آمده و بدین ترتیب ۴۰ سال است که آب و خاک و ثروت‌های سرزمین ما را به توبره کشیدند و از گرسنگی و نیستی‌ نجات یافتند.