۱.۱۱.۹۷

رویا را دنبال کن، زندگی‌ را زندگی‌ کن


رویا و خیالبافی‌ با واقعیتِ زندگی‌ دو چیز کاملا متفاوت از یکدیگر است. بازنده زندگی‌ کسی‌ است که ایندو را باهم قاطی‌ کند، و یا اشتباه بگیرد و یا زندگی‌ خود را بر پایه رویا سوار کند.