۲۸.۹.۹۷

حتی بطور اتفاقی هم راست نمیگویند

کریسمس در پاریس
آنچه که تبلیغ میشود! 
و آنچه که واقعیت است!!

-راز خوشبختی‌ ابدی در چیست؟
-اینکه با احمق بحث نکنی‌....
-قبول ندارم!
- بله... حق با شماست.

اشتباهت آنجاست که دیگران به اشتباهت پی ببرند!

هیچ نظری موجود نیست: