۱۵.۷.۹۷

بجز غربی‌ها هیچ تروریست دیگری وجود ندارد


اگر در بین ملت‌های دیگر تروریستی موجود بود، میزدند نوکران و اشغالگران غربی را از راس جان و مال خود میزدودند. ولی‌ ملت‌های دیگر تروریست ندارند. در نتیجه تحت ستم و ظلم و اسارتند. و غربی‌ها روز بروز چاقتر و مالدارتر میشوند.


هیچ نظری موجود نیست: