۳۱.۶.۹۷

من در هر مذهبی‌ محکوم به مرگم تنها در نزد خدا عزیزم


در زمان محمد پیغمبر اسلام، خداوند و یا الله از گرد بودن زمین خبر نداشته است و مانند غربی‌ها که تا دویست سال پیش یعنی‌ پیش از دست یابی‌ به علم پارس‌ها اعتقاد داشتند که زمین صاف است، و هر که را که برخلاف آن میگفته است او را میسوزاندند، الله هم میپنداشته که زمین صاف است و در نتیجه در قرآن دستور داده است که جمله معتقدین و همه با همه میبایستی بطرف شمال و یا رو بقبله خم گشته و نماز گذارند، و نمیدانسته که به جبر گرد بودن زمین، از هرطرف که خم شوی رو به قبله و یا کعبه است! الله که خدای احمقهاست حتی از وجود برف خبر نداشته و در نتیجه در قرآن خود هیچ اشاری به وجود برف نمیکند. الله که مانند مردان غربی و عرب بسیار زن ستیز و در عینحال بسیار اهل پائین تنه و سکس ، هیز و تسخیر شده نفس است، و مانند مردان غربی و عرب موذیانه و ماهرانه آنرا پنهان میسازد، همچنین میفرماید که میبایستی از زن و شراب و لذت‌های طبیعی که خود در وجود آدمی‌ نهاده، بشدت پرهیز نمود و احمق‌ها را از پیروی از طبیعت خود تا حد مرگ باز میدارد، و در عوض وعده میدهد که وقتی‌ احمق‌ها به بهشت رسیدند، به عنوان جایزه رودخانه‌های شراب و ۷۲ زن زیبا را به آنها پیشکش خواهد نمود. و تو میپنداری که مگر میشود به یک چنین احمقی اعتقاد داشت و او را خدا دانست؟! و بعد میبینی‌ نه یکی‌ دو احمق، نه یک میلیون دو میلیون، بلکه میلیاردی به چنین ابله بیسوادی اعتقاد قلبی دارند و او را پروردگار میدانند!

در نتیجه در جمع چنین کفاری بجز تباهی، پلیدی، تیره روزی و نفرت و نجاست، هیچ چیز دیگری هستی‌ نیافته و تا بیکران برهوت است. و چون تمامی کره زمین را به کتاب مقدس، تحت نام‌های قرآن و انجیل و تورات، آلوده ا‌ند، بهیچ جایی‌ راه گریز نیست.
هیچ نظری موجود نیست: