۱۵.۶.۹۷

مرا با حق محفل انسی است که هیچ نبی و مرسل و ملک مقرب را بدان راه نیست
هیچ نظری موجود نیست: