۳۱.۶.۹۷

هر اعتقادی که نتیجهٔ تحقیق نیست، نام و شکل آن هرچه باشد، باطل است


هیچ نظری موجود نیست: