۵.۷.۹۷

بدن آدمی‌ هم مانند خیار از ۷۰ درصد آب تشکیل شده است

اینکه ۴۰۰ میلیون ایرانی‌ هم صدا و همگام نمیریزند و ۱۰۰ هزار نوکر قاتل و جنایتکارِ ترک و عربِ دستنشانده غرب را که مثل طاعون به پیکر ایران چسبیده و مال و جان ملت ایران را میچاپند، بخاک و خون نمیکشند، اثبات قضیه بالا است. این ملت منتظر چیست، خودش هم نمیداند.


هیچ نظری موجود نیست: