۴.۷.۹۷

هر قطره خونی که توسط شاگردان ابلیس از مردم ما ریخته میشود،

آتش عظیمی‌ است در هستی‌ تک تک شما و هرآنچه که از شما بجا بماند


هیچ نظری موجود نیست: