۲۹.۶.۹۷

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزارعالَم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد


هیچ نظری موجود نیست: