۱۲.۶.۹۷

چرا تنها زبان پارسی است که فضایی‌ها به آن واکنش نشان میدهند؟هیچ نظری موجود نیست: