۱۵.۶.۹۷

در مسیر رود پرواز می کند پرستو, گویی جریان دارد


دیری چشم براهمان میگذارد
با اینهمه چه زود فرو میریزد
روح شکوفه های گیلاس.
سوکی
ملت زلزله

هیچ نظری موجود نیست: