۵.۷.۹۷

قارچ جانداری است که نه در رسته حیوانات میگنجد نه در رسته گیاهان
هیچ نظری موجود نیست: