۱۹.۶.۹۷

بر درخت زنده, بی برگی چه غم؟ وای بر احوال برگ بی درختهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر