۲۷.۶.۹۷

هرگز آدم، آدم نشودذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
و نکاری گل من
علف هرز در آن میروید
زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی علفست
گل بکاریم، بیا
تا مجال علف هرز فراهم نشود
بی گل آرایی ذهن
نازنین، نازنین
هرگز آدم، آدم نشود.

زنده یاد مجتبی کاشانی


و اگر نظر من را بخواهی آدمی‌ هیچگاه آدم نشود و تفاوتی‌ در کشت و بذر ندارد.
آدمی‌ همین است
اراده راسخش را در ترک سیگار تحسین می‌کنید
و بعد یک روز صبح سرد زمستانی
تصمیم میگیرد
چهار کیلومتر پیاده برود
تا یک پاکت سیگار بخرد...!Original Motoviolin Motoviolino


هیچ نظری موجود نیست: