۲۴.۶.۹۷

یک مشت قالتاقِ ، دزدِ ، جنایتکارِ ، روانی‌ِ و معتاد تصور میکنند، کشتار مردم غیر نظامی و بیخبر زرنگی است

























هیچ نظری موجود نیست: