۷.۶.۹۷

گر از نسق فتاده احوال ما چه نقصان , عِقد گهر ز قیمت کی افتد از گسستن


هیچ نظری موجود نیست: