۲۵.۵.۹۷

چون ز طفلى رَست جان، شد در وِصال, فارِغ از حِس است و تَصوير و خيال‏

هیچ نظری موجود نیست: