۲۵.۵.۹۷

من کوهم‌ می پایم‌در جوی زمان
در خوابِ تماشای تو می رویم‌
سیمای روان
با شبنم افشان تو میشویم‌
پرهایم؟ پرپر شده ا‌ند‌
چشم نویدم؟ به نگاهی تر شده ا‌ند‌
اینسو نه، آنسویم‌
و در آنسوی نگاه
چیزی را میبینم‌
چیزی را میجویم‌
سنگی میشکنم‌
رازی با نقش تو میگویم‌
برگ افتاد
نوشم باد
من زنده به اندوهم‌
ابری رفت‌
من کوهم‌ می پایم‌
من بادم‌ می پویم‌
در دشت دگر گل افسوسی چو بروید
می آیم‌، می بویم‌.
سهراب سپهریAretha Franklin - Think (The Blues Brothers Version)
هیچ نظری موجود نیست: