۲۲.۴.۹۷

تا وقتی‌ هست قدرش را بدانید، وقتی‌ نباشد به چه کسی‌ خواهید خندید؟ Trump againهیچ نظری موجود نیست: