۳۱.۴.۹۷

حسن جانت از نضارت هست بستانی ولیک, بوستانی کاندر او هر سو نماید صد ارم


هیچ نظری موجود نیست: