۲۵.۴.۹۷

گر بدروغ هم بود شیوه مهر ساز کن, دیده عقل بسته ام کز تو خورم فریب راهیچ نظری موجود نیست: