۲۲.۴.۹۷

هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی, گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو


هیچ نظری موجود نیست: