۳.۴.۹۷

بربر‌ها تازه فهمیدند، آدمی‌ آنجایی که میخورد قضای حاجت نمیکند


دو قرن است که قبایل بغایت جاهل و بربرِ غربی، با تمدن انسانساز پارسی که قرن‌ها بدون جنگ و خونریزی و تنها بکمک هنر و علم و موسیقی و زیبائی بر دنیا حکومت کرده، با توحش مبارزه و افکار پلید و اهریمنی خود را بر جهان غالب نمودهند. جنگ، آوارگی، کشتار، نژاد پرستی‌، جهالت، زن ستیزی، خرافات، بی‌ خردی، نفرت، دزدی و غارتگری، دروغ و نفاق افکنی و و و از ارمغان‌های تسلط این بربر‌ها بر دنیا و نابودی تمدن پارسی است. امروزه این قبایلی جاهل و بربر غربی و عربی‌، پس از مشورت باهم، و پس از سیری کامل که از چپاول تمامی ثروت‌های معنوی و مادی ایرانیان پس از ۴۰ سال بدست آمده، تازه به این نتیجه رسیده ا‌ند که یک ماشینِ سواری را میتوان توسط زنان هم هدایت کرد و رانندگی‌ زنان گناه نیست و اشکالی ندارد، و جادوگری نیست و نباید آنان را سوزاند، و حرام نیست و الله چزیده نمیشود و و و مزخرفاتی از ایندست که آدمی‌ را از همگروهی با این اوباش، از خود بیزار میگرداند.
بمناسبت اجازه رانندگی‌ یافتن زنان عربستان.














هیچ نظری موجود نیست: