۱۸.۳.۹۷

این مدعیان در طلبش بی‌خبرانند , کانرا که خبر شد خبری باز نیامدهیچ نظری موجود نیست: