۱۴.۳.۹۷

گر بهمه عمرخویش با تو برآرم دمى, حاصل عمر آندم است باقى ایام, رفت

هیچ نظری موجود نیست: