۱۳.۳.۹۷

بجزانسان، هیچ حیوان دیگری از روی بدجنسی و یا برای لذت حیوان دیگری را نمیکشد


هیچ نظری موجود نیست: