۱۲.۲.۹۷

رابطه اینروزای زن و مرد از نظر هنرمند روس- ایلولیا ویتوا , Iulia Voitova

Le nuage

از نظر این هنرمند روس، زنان خوشباورانه و گاها با سماجت بدنبال زدودن ابری از استرس و نگرانی‌ و پریشانی و مسئولیت هستند که بر سر مردان سایه انداخته است، درحالیکه نمیدانند، خود در ایجاد این ابر نقش بزرگی‌ دارند.
هیچ نظری موجود نیست: