۹.۳.۹۷

ایکاش مارا رخصت زیر وبمی بود


- پایه گذار مذهب من در ساحل رودخانه می ایستاد و قلمی در دست میگرفت و پیروانش در طرف دیگر رودخانه می ایستادند و کاغذ بدست می گرفتند. و پیشوای ما نام مقدس را از آنطرف رودخانه از راه هوا، روی کاغذ مینوشت، آیا شما می توانید کراماتی این چنین داشته باشید؟

-نه، من فقط کرامات کوچکی دارم، مثلا وقتی گرسنه هستم می خورم، و هنگامی که تشنه هستم می نوشم و وقتی بمن توهین میشود، تلافی می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست: