۱۲.۲.۹۷

اسارتی بطول ۴۰سال


وقتی‌ بین جنایتکاران اختلاف میافتد، ملتی که ۴۰ سال است گروگان آنهاست، رنج میبرد.
۴۰سال است که هر زمان، بین اروپایی‌ها از یکطرف و اسراییل و آمریکا از طرف دیگر، بر سر چپاول ثروت‌های ایران و دنیا اختلاف میافتد، مسئله مضحک و مسخره اتمی‌ شدن ایران بعنوان تهدید جهانی‌ مطرح میگردد. و یک نمایش احمقانه و نفرت انگیز در امپراطوری فاسد و ضد بشری رسانه‌ای غربی براه میافتد. نمایشی که از بس تکرار شده، ارزش حتی یک تف بر روی آنرا هم ندارد.
و این نمایش احمقانه درحالی‌ به اجرأ درمیاید که همه دنیا میدانند که بجز جنایتکاران غربی و روسیه و چین هیچ کشور دیگری بویژه ایران و کره شمالی که ملتهای گروگان گرفته شده ا‌ند، دارای توانایی هسته‌ای نیستند.
و غربیهای بیشرم مریض روانی‌، هنوز بااین سناریو تهوع آور به بقای نکبتبار خود ادامه میدهند.
ولی‌ مطمئن باشند که بخاطر ۴۰ سال جنایت و چپاول در ایران، تاوان سنگینی‌ خواهند پرداخت.هیچ نظری موجود نیست: