۸.۳.۹۷

ای روز برآ که ذره ها رقص کنند, آنکس که از او چرخ و هوا رقص کنندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر