۶.۳.۹۷

اگر هلری بجای ترامپ شده بود


فقط معمولی‌‌ها هستند که میپندارند، در رژیم و سیستم سرمایه داری آمریکا و غرب، بین ترامپ و هلری فرقی‌ هست!


هیچ نظری موجود نیست: