۲۱.۲.۹۷

در خوابی دیگر لغزیدم‌


پس از لحظه های دراز
بر درخت خاکستری پنجره ام برگی رویید
و نسیم سبزی تار و پود خفته مرا لرزاند
و هنوز من
ریشه های تنم را در شنهای رویاها فرو نبرده بودم
که براه افتادم‌
پس از لحظه های دراز
سایه دستی روی وجودم افتاد
ولرزش انگشتانش بیدارم کرد
و هنوز من
پرتو تنهای خودم را
در ورطه تاریک درونم نیفکنده بودم‌
که براه افتادم‌
پس از لحظه های دراز
پرتو گرمی در مرداب یخ زده ساعت افتاد
و لنگری آمد و رفتش را در روحم ریخت
و هنوز من
در مرداب فراموشی نلغزیده بودم
که براه افتادم
پس از لحظه های دراز
یک لحظه گذشت‌
برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد
دستی سایه اش را از روی وجودم برچید
و لنگری در مرداب ساعت یخ بست‌
و هنوز من چشمانم را نگشوده بودم
که در خوابی دیگر لغزیدم‌.

سهراب سپهریMohsen Chavoshi - Amoo zanjir baf [kurdish Subtitle] 2018 محسن چاوشی عمو زنجیرهیچ نظری موجود نیست: