۲۶.۲.۹۷

خانه همیشه آنجایست که آدمی‌ کودکی خود را در آن میگذراند, Alessandra Sanguinettiهیچ نظری موجود نیست: