۲۵.۱.۹۷

نفرت انگیز‌ترین موجودات دنیاخبر تکراری است. یک روز صبح از خواب برخاسته و میشنویم که رسانه‌ها اعلام میکنند دیشب سه جنایتکار تاریخ، یعنی‌ آمریکا و فرانسه و انگلیس برای بار دیگر به یک کشور حمله کرده و بخود اجازه دادند تا بزنند، بکشند و ویران کنند.
فقط برای یک لحظه ماجرا و خبر را اینگونه مجسم کنید: دیشب ارتش سوریه و یا روسیه به لندن/پاریس/واشنگتن حمله نظامی کرده و این شهر‌ها را با ۱۰۰ موشک زده است. تصور می‌کنید واکنش این سه جنایتکار جنگی چگونه خواهد بود و در امپراطوری فاسد و پلید رسانه‌ای ‌شان چگونه ماجرا را منتشر میکنند؟ آیا بجز اینکه تعدادی کشور دنیا با بمب‌های اتمی‌ ویران میشد، نتیجه و عکس‌العمل دیگری از این سه دشمن بشر و بشریت انتظار میرفت؟ پس چگونه است که مردم دنیا نشسته ا‌ند و تنها نگاه میکنند که چگونه این سه خبیث اجازه چنین گستاخی‌ها را بخود داده و هرگاه دلشان خواست بیک کشور حمله نظامی کرده بزنند، بکشند، ویران کنند و آب از آب هم تکان نخورد!

و در آخر پرسش من این است: تا کی‌ باید شاهد توحش و تجاوز این سه پلید به ملت‌ها و کشور‌ها بهر بهانه‌ای بود؟ براستی تا به کی‌؟ دلتان خوش است که هنوز نوبتتان نرسیده؟ تصور می‌کنید دوستان امروزتان در فردایی که دیگر کشور غیر خودی موجود نباشد بسراغ شما نخواهند آمد؟

صد رحمت به جنگل و قوانین جاری در آن. در آنجا دستکم تکلیف مشخص است که حیوانات برای بقا و رفع گشنگی به یکدیگر حمله میکنند، دیگر از سر تفریح و خودنمایی و خودبزرگ بینی‌ و عقدهگشایی و بهانه‌های احمقانه‌ای از ایندست همدیگر را بفجیترین وضع ممکن از بین نمیبرند.

ننگ و نفرت و شرم و نابودی بر شما که چنین دنیای آلوده‌ای ساخته اید.
هیچ نظری موجود نیست: