۲.۲.۹۷

زن زیبای قفقازی که یک نمونه زنده از زنان زیبای پارسی در گذشته است

قفقاز تا جنگ جهانی‌ دوم جز پیکر ایران بود
أجمل نساء الدنيا وأجمل رقص الجمال القوقازى