۲۰.۱.۹۷

آنجا که زلف تست همه یکسره شبست, وآنجا که روی تست همه یکسر آفتاب

هیچ نظری موجود نیست: