۲.۲.۹۷

خویشتنرا چه ستاید چو ستودهست بفضل, چه نیازست سیه موی جوان را, بخضاب


هیچ نظری موجود نیست: