۲۷.۱.۹۷

نه کار کژ جهان را تو راست خواهی کرد, چگونه راست کنی چون کژست کار جهانهیچ نظری موجود نیست: