۲۴.۱.۹۷

چون مساعد شد زمان و چون موافق گشت یار, موسم دی را توان کردن بنزهت چون بهار


هیچ نظری موجود نیست: