۱۲.۱.۹۷

نوروز بر تمامی ملت شریف ایران پیروز و فرخنده باد


سالی پر از توأم و سرشار از آکنده برایتان مملو از لبریزم.

تبریک نوروزی ترامپ به ملت ایرانمعین - گًل آمد بهار آمد-moeinهیچ نظری موجود نیست: